corbama-net-non-tonal
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
bolociw.dis.html to mɔgɔ bolo la . </s><s> o
bɛɛ n' a
ta , i kana ɲinɛ ka boloci
bolociw.dis.html la . </s><s> o yɔrɔ kama , jamana
bɛɛ n' a
ka boloci wajibiyalenw
amadu_mariyamu-baara.dis.html tɛ baara sa , mɔgɔ
bɛɛ n' i
jɔyɔrɔ don , jaa mɔgɔ bɛɛ
amadu_mariyamu-baara.dis.html n' i jɔyɔrɔ don , jaa mɔgɔ
bɛɛ n' i
sennako don dunuya . </s><s> i
amadu_mariyamu-baara.dis.html tɛ baara sa , mɔgɔ
bɛɛ n' i
jɔyɔrɔ don , jaa mɔgɔ bɛɛ
amadu_mariyamu-baara.dis.html n' i jɔyɔrɔ don , jaa mɔgɔ
bɛɛ n' i
sennako don dunuya . </s><s> i
mama_sisoko-amours_jarabi.dis.html ! </s><s> wooyi , Narena ! </s></p><p><s> <h>
bɛɛ n' i
dakan </h> </s></p><p><s> aa ! </s><s> ko n bɛ ni
mama_sisoko-amours_jarabi.dis.html ye dunuya kɔnɔ , jɔn
bɛɛ n' i
dakan de , Ala bolo ! </s></p><p><s> hal'
mama_sisoko-amours_jarabi.dis.html ye dunuya kɔnɔ , jɔn
bɛɛ n' i
dakan de , Ala bolo ! </s></p><p><s> hal'
mama_sisoko-amours_jarabi.dis.html ye dunuya kɔnɔ , jɔn
bɛɛ n' i
dakan de , Ala bolo ! </s></p><p><s> hal'
mama_sisoko-amours_jarabi.dis.html ye dunuya kɔnɔ , jɔn
bɛɛ n' i
dakan de , Ala bolo ! </s></p><p><s> jɔn
mama_sisoko-amours_jarabi.dis.html i dakan de , Ala bolo ! </s></p><p><s> jɔn
bɛɛ n' i
dakan de ! </s><s> wuyo , jɔn bɛɛ
mama_sisoko-amours_jarabi.dis.html n' i dakan de ! </s><s> wuyo , jɔn
bɛɛ n' i
dakan ! </s></p><p><s> <h> Mari </h> </s></p><p><s> ee ! </s>
sangare-jarabi_nene.dis.html wulila don min ! </s><s> Ala ! </s><s> jɔn
bɛɛ n' i
dakan . </s><s> n ka taa la bon na o
traore-dunya.dis.html sɔgɔma caman ye . </s><s> fajiri
bɛɛ n' a
tile , fitiri bɛɛ n' a
traore-dunya.dis.html bɛɛ n' a tile , fitiri
bɛɛ n' a
kalo ! </s><s> donw ka ca ! </s><s> o ! </s><s> donw
traore-dunya.dis.html sɔgɔma caman ye ! </s><s> fajiri
bɛɛ n' a
tile , fitiri bɛɛ n' a
traore-dunya.dis.html bɛɛ n' a tile , fitiri
bɛɛ n' a
kalo ! </s><s> aw ma lampiri
traore-dunya.dis.html sɔgɔma caman ye ! </s><s> fajiri
bɛɛ n' a
tile , fitiri bɛɛ n' a
traore-dunya.dis.html bɛɛ n' a tile , fitiri
bɛɛ n' a
kalo ! </s><s> fajiri bɛɛ n' a
traore-dunya.dis.html bɛɛ n' a kalo ! </s><s> fajiri
bɛɛ n' a
tile , fitiri bɛɛ n' a
traore-dunya.dis.html bɛɛ n' a tile , fitiri
bɛɛ n' a
kalo ! </s><s> fajiri bɛɛ n' a
traore-dunya.dis.html bɛɛ n' a kalo ! </s><s> fajiri
bɛɛ n' a
tile , fitiri bɛɛ n' a
traore-dunya.dis.html bɛɛ n' a tile , fitiri
bɛɛ n' a
kalo ! </s><s> don mana kɛ diya la
traore-dunya.dis.html sɔgɔma caman ye ! </s><s> fajiri
bɛɛ n' a
tile , fitiri bɛɛ n' a
traore-dunya.dis.html bɛɛ n' a tile , fitiri
bɛɛ n' a
kalo ! </s><s> fajiri bɛɛ n' a
traore-dunya.dis.html bɛɛ n' a kalo ! </s><s> fajiri
bɛɛ n' a
tile , fitiri bɛɛ n' a
traore-dunya.dis.html bɛɛ n' a tile , fitiri
bɛɛ n' a
kalo ! </s><s> fajiri bɛɛ n' a
traore-dunya.dis.html bɛɛ n' a kalo ! </s><s> fajiri
bɛɛ n' a
tile , fitiri bɛɛ n' a
traore-dunya.dis.html bɛɛ n' a tile , fitiri
bɛɛ n' a
kalo ! </s></p></doc><doc><p><s>  <h> Wanita </h>
diallo-conquetes_el_hadj_omar.dis.html ye cɛ mugan ni fila ye ; a
bɛɛ n' a
dama kɛlɛ sigilen don ;
diallo-conquetes_el_hadj_omar.dis.html bɛ wele lajɛ Segu yan . </s><s> o
bɛɛ n' a
ka kuntigi don . </s><s> ni n ka
diarra-sigidankelen_ka_labanko.dis.html ko : - don
bɛɛ n' a
dugujɛ kan don . </s><s> aw ka da
diarra-warabilenkoro_ka_walijuya.dis.html <s> sababu man dɔgɔ , wa mɔgɔ
bɛɛ n' i
taɲɛ sira don . </s><s> i bɛ tigɛ
dibifara25_06jalo-taasibila_madamu.dis.html anw ma ɲinɛ . <br/> don
bɛɛ n' a
dugujɛkan . <br/> nin
dogotoro_00dogotoro_te_sigida_min_na.dis.html kɔrɔ i ye . </s></p><p><s> i n' a fɔ
bɛɛ n' i
danyɔrɔ don , furakɛlaw
dogotoro_10furakeli_kunfolo.dis.html ma dɔɔnindɔɔnin waati
bɛɛ ni a
bɛ a yɛrɛ kalama . </s><s> aw bɛ
dogotoro_11balo_nafama.dis.html dunta fanba bɛɛ la . </s><s> mara
bɛɛ ni a
ka dumuni don , a bɛ se ka
dogotoro_12yeretangacogo.dis.html tɛgɛw ko safinɛ na waati
bɛɛ ni a
bɔra ɲɛgɛn na ani sani a
dogotoro_12yeretangacogo.dis.html ka ca duniya kɔnɔ . </s><s> yɔrɔ
bɛɛ ni a
ta cogoya don . </s><s> suguya