corbama-net-non-tonal
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
bailleul-sagesse_bambara_02d.dis.html : « ne kɛrɛbɛtɛ ! </s><s> » . </s><s> 2672 ) a bɛ kulu kuncɛmajiri kɔnɔ ko ale ka jan ni jiri bɛɛ ye ka sɔrɔ : jiri
bɛɛ ni a
falenyɔrɔ don . </s><s> 2673 ) dugu donon min kasikan ka di ni dugu donon tɔw ye , o ko man di donon tɔw
bailleul-sagesse_bambara_02a.dis.html jan ɲɔgɔn na , iko jɛgɛjalan ni baji cɛ » . </s><s> 530 ) Ala ma bolokɔniw da ka u kɛnyɛ . </s><s> 531 ) bolokɔni
bɛɛ ni a
dayɔrɔ don . </s><s> 532 ) « an ye kelen ye » , dumunikɛyɔrɔkuma don . </s><s> 533 ) cɛw ye kelen ye , o ye
mariko-masunkulu.dis.html ka janya , Cɛnɛɛn kɔseginna . </s><s> a kunnatigɛlenba donna bulon kɔnɔ k' i kanto : </s></p><p><s> – ɛɛ ! </s><s> n kɔrɔ ,
bɛɛ n' i
dɔnko , bɛɛ n' i seko . </s><s> dɔ kamanaganko ye dɔ sewako ye . </s><s> an selen yen , Numuba y' a ka dalamaw
dogotoro_12yeretangacogo.dis.html kan . </s></p><p><s> dɔrɔgu dɔw bɛ kunu , a dɔw pikiri bɛ kɛ , a dɔw bɛ min walima ka a ɲimi ani ka a sama . </s><s> dɔrɔgu
bɛɛ ni a
kɔlɔlɔ don farikolo la . </s><s> kokayini bɛ se ka mɔgɔ fari walanwalan ani ka a tigi nisɔn diya nka
traore-hine_nanaIII.00.dis.html . </s><s> a n' a ka kow bɛɛ , mɔgɔ faamuyalenba fana tun don . </s><s> n ni ninnu bɛɛ kelen kelen jɛra . </s><s> nka o
bɛɛ n' a
ta kow tun man nɔgɔn n bolo ka da a kan ni u ni ne tun bɛnnen don , u yɛrɛ dama ka diya tun ma se o ma . </s>
dunbiya_sangare-an_ka_yele.dis.html jikuru ... </s><s> hun , hun hun , aw tɛ jikuru dɔn ! </s><s> jikuru man ɲi dɛ ! </s><s> e jikuru , aw tɛ jikuru dɔn ! </s><s> <h> ko
bɛɛ n' a
sara </h> </s><s> seliba don , dumuni mɔlen , nin cɛ in y' i kanto a denw ma k' olu k' u kɔlɔsi sogo la , ko
banbera-faamanje_ni_faantanje.dis.html fɛ - olu bilalen fɛrɛba o la sa , o tuma na ni furuɲɔgɔn ni kanuɲwan nana , bɛɛ n' i ka tasumada ,
bɛɛ n' i
ka tasumada ! </s><s> mɔgɔ bɛ na ka na sigi-sigi tasumadaw la fo nɛnɛtuma fɛ , tasuma bɛ girin
kibaru537_05tarawele_toni.dis.html : t 4 , kilokɔfɔ 9 , kilo 7 ni kilo 3 . </s><s> 1 . </s><s> i yɛrɛ sifilɛ ninnu na : nin girinyaw da sɛbɛn , jateden
bɛɛ n' a
ka so : bag 1827 ; bag 7,302 ; bag 32000 ; bag 8035 ; 2 . </s><s> i yɛrɛ sifilɛ ninnu na : a' ye ninnu dafa
amadu_mariyamu-baara.dis.html a fɔ ne ye ko ne ka n jija ka baara kɛ . </s><s> i mana kɛ denmisɛnya la , denmisɛnninya tɛ baara sa , mɔgɔ
bɛɛ n' i
jɔyɔrɔ don , jaa mɔgɔ bɛɛ n' i sennako don dunuya . </s><s> i mana kɛ fɛn fɛn na , i k' i jija i ka baara kɛ . </s>
jekabaara332_02konate-jekabaara_kalanbagaw.dis.html bɛɛ ye ! </s><s> Tumani Yalam Sidibe </s></p></doc><doc><p><s>  <h> jɛ-ka-baara kalanbagaw , aw ni fama ! </h> diɲɛ ko girin
bɛɛ n' a
gɛlɛya waati don . </s><s> o gɛlɛya sannaɲɔ ye dɛsɛ ye , o min bɛ dan sigi pewu koba la , k' a kɛ
mama_sisoko-amours_jarabi.dis.html ye dunuya kɔnɔ , jɔn bɛɛ n' i dakan de , Ala bolo ! </s></p><p><s> hal' i mana kɛ minisiri ye dunuya kɔnɔ , jɔn
bɛɛ n' i
dakan de , Ala bolo ! </s></p><p><s> hal' i mana kɛ direkiteri ye dunuya kɔnɔ , jɔn bɛɛ n' i dakan de , Ala bolo ! </s></p>
kibaru530_03kamisoko_jara-sariyasosow.dis.html cogoya fila la : ka degun lase a farikolo ma walima k' a hakili tiɲɛ . </s><s> o fana kɛcogo ka ca . </s><s> a
bɛɛ n' a
kɔlɔlɔ don . </s><s> a dɔw yɛrɛ la , a tigi ni bɛ to a la . </s><s> fagali bɛ se ka kɛ o la cogoya fila la : mɔgɔ ka sa a
dogotoro_12yeretangacogo.dis.html fɛɛrɛ bɛɛ la nɔgɔman ani a bɛɛ la ɲuman </h> . </s></p><p><s> boloci bɛ mɔgɔ tanga bana jugu caman ma . </s><s> jamana
bɛɛ ni a
ka boloci baara kɛcogo don wa a ka ca a la a bɛ kɛ fu la . </s><s> bolocila minnu bɛ na aw ka sigidaw la , aw
bailleul-sagesse_bambara_02b.dis.html <s> 1462 ) bɛɛ kan ( bɛ ) i ka boli dɛ ma ko : « bidibidi » . </s><s> 1463 ) bɛɛ ka mɔgɔkunntan tɛ bɛrɛ ye . </s><s> 1464 )
bɛɛ n' i
kɔnɔ don . </s><s> 1465 ) dɔ ka mɔgɔsɛbɛ ye dɔ ka mɔgɔkunntan ye . </s><s> 1466 ) dɔ jigitigɛbaga , o ye dɔ ka
traore-dunya.dis.html ! </s><s> fajiri bɛɛ n' a tile , fitiri bɛɛ n' a kalo ! </s><s> fajiri bɛɛ n' a tile , fitiri bɛɛ n' a kalo ! </s><s> fajiri
bɛɛ n' a
tile , fitiri bɛɛ n' a kalo ! </s></p></doc><doc><p><s>  <h> Wanita </h> Wanita e e ... </s><s> Wanita , aaa ! </s><s> Wanita e e ... </s><s> Wanita
bailleul-sagesse_bambara_01.dis.html ngɔn na . </s><s> 127 ) cɛ bɛ don kan , nka don fana bɛ cɛ kan . </s><s> 128 ) don bɛɛ tɛ se ka kɛ ne ta ye . </s><s> 129 ) don
bɛɛ n' a
dugujɛ kan don . </s><s> 130 ) don bɛɛ tɛ nkɛlɛn sɔrɔ a woda la . </s><s> 131 ) don bɛɛ tɛ kɛ suko ye . </s><s> 132 )
diarra-sigidankelen_ka_labanko.dis.html fɛn min na , muso tɛ se ka dankari o la . </s><s> tile damadɔw o kɔfɛ , sigisungurunnin ko : - don
bɛɛ n' a
dugujɛ kan don . </s><s> aw ka da ne la , ji bɛ labila bi . </s><s> Sigidankelen ko bɛ ban bi . </s><s> ji min tuma na ,
amadu_mariyamu-baara.dis.html kɛ . </s><s> i mana kɛ denmisɛnya la , denmisɛnninya tɛ baara sa , mɔgɔ bɛɛ n' i jɔyɔrɔ don , jaa mɔgɔ
bɛɛ n' i
sennako don dunuya . </s><s> i mana kɛ fɛn fɛn na , i k' i jija i ka baara kɛ . </s><s> i mana kɛ ko o ko la , jaga fosi
kamara-donon_kasira.dis.html ka nsana dɔ b' a fɔ ko <br/> “ mali ten - ten - ten <br/> “ mali kolaɲinila ” <st> </s><s> <br/> kuma
bɛɛ n' a
fɔkɔrɔ don <br/> kuma bɛɛ n' a fɔtuma don <st> </s><s> <br/> a bɛ fɔ fana ko <br/> “ mali jingijanga
mama_sisoko-amours_jarabi.dis.html ye dunuya kɔnɔ , jɔn bɛɛ n' i dakan de , Ala bolo ! </s></p><p><s> hal' i mana kɛ direkiteri ye dunuya kɔnɔ , jɔn
bɛɛ n' i
dakan de , Ala bolo ! </s></p><p><s> jɔn bɛɛ n' i dakan de ! </s><s> wuyo , jɔn bɛɛ n' i dakan ! </s></p><p><s> <h> Mari </h> </s></p><p><s> ee ! </s><s> ko ka nin
Fasokan2009-11_telefoni_be.dis.html dugu dɔ la , kilo 315 ani Bamakɔ cɛ , Mali la . </s></p><p><s> baro kɛli Yakuba fɛ , o kɛra sababu ye n k' a dɔn ko
bɛɛ n' a
ka telefɔni takun don . </s><s> Yakuba ye kamalennin nisɔnduman ye , a b' a ka telefɔni takun ɲɛfɔ
traore-dunya.dis.html kɛlen ka farafinw bila ɲɛrɔsuma la sa . </s><s> diɲɛ ye sɔgɔma caman ye ! </s><s> fajiri bɛɛ n' a tile , fitiri
bɛɛ n' a
kalo ! </s><s> fajiri bɛɛ n' a tile , fitiri bɛɛ n' a kalo ! </s><s> fajiri bɛɛ n' a tile , fitiri bɛɛ n' a kalo ! </s>
bailleul-sagesse_bambara_02d.dis.html : a tɛ cɛbaw faga , nka a bɛ u lasiran . </s><s> 2876 ) dunukan ka bon , a bɛ muso kɛrɛ la . </s><s> 2877 ) don
bɛɛ n' a
sɛgɛn don , mɔgɔ man kan ka jɔrɔ i ɲɛtaakun miiri la . </s><s> 2878 ) i tɛ tigɛ bubasi dendogo la , fɔ ni
fakan20180425_danyew_koronyogonmako.dis.html jaabi ye ko a ka kɔrɔɲɔgɔnmaya fana tɛ boli a kɔrɔ dɔw kan ɲɔgɔn fɛ , k' a sɔrɔ kelenkelenna
bɛɛ n' a
kɔrɔɲɔgɔnma ka teli ka kɛ a ye . </s><s> a sabanan jaabi bɛ kɛ ko jaati , ko kɔrɔɲɔgɔnma kelen tɛ boli
diarra-warabilenkoro_ka_walijuya.dis.html saba bɛɛ kɛra nafolo tigi ye nin cogo la warabilen kɔrɔ sababu . </s><s> sababu man dɔgɔ , wa mɔgɔ
bɛɛ n' i
taɲɛ sira don . </s><s> i bɛ tigɛ baara dɔ la , i ka hɛra bɔ o de la . </s></p></doc><doc><p><s> <h> Faransi ni Mali ka jɛɲɔgɔnya
jabate-ngenyekoro_ka_tonnkan.dis.html den ta tiɲɛnnen don sabu ka da a la , u si tɛ sitan wolo . </s><s> i ye nin hɔrɔnmuso in mankan mɛn ! </s><s> nka , o
bɛɛ n' a
ta , a tɛ Ala dɔn , a tɛ kira dɔn nk' a tun b' a dɔn kɔni n' i ye den min wolo , o den kɔni ka kan ka se
mariko-masunkulu.dis.html . </s><s> ntanankan kɔni bɛ gɛrɛla ka na dɔɔnin dɔɔnin . </s></p><p><s> an bulonkɔnɔmɔgɔw bɛɛ sigilen k' an suma . </s><s>
bɛɛ n' a
kɔnɔta don , bɛɛ n' a miiri bɛ ɲɔgɔnna . </s><s> Cɛnɛɛn nana ninakiliba dɔ bɔ fiyan-an-an min y' a
kibaru258_06kante-politikiko_nyogonbilasira.dis.html de y' an ka hadamadenya taalan ye , n' o ye ko-to-ɲɔgɔn-ta-la ye . </s><s> • an ka kan k' a faamuya , ko
bɛɛ n' i
nidungɔko don , diɲɛlatigɛ la ; k' o siratigɛ la , hadamadenw ka kow yecogo tɛ se ka kɛ kelen
sidibe-basa_ku.dis.html bɛ , ayiw' a ka bana sankɔrɔtafura yɛrɛ bɛ . " </s><s> sa tumase jigikun tɛ Ala la " ! </s><s> jamakulu
bɛɛ n' a
ka kolabɛnna don . </s><s> n' a min dɛsɛra fɔcogo ɲuman tigilamɔgɔ la , o barokɛnɛ de laban ye
jekabaara273_04fane-san_2008.dis.html ye tila kelen de sɔrɔ san 2007 / 2008 baarasan na . </s><s> o n' a ta bɛɛ , an bɛ barika da Ala ye , sabu san
bɛɛ n' a
garijɛgɛ don . </s><s> Modibo Tangara ka fɔ la , fɛn min ye san 2008 / 2009 baarasan samiɲɛ
jekabaara280_6sidibe_fasoko.dis.html kin kɔnɔ sirada nimɔrɔ 570 duda nimɔrɔ 144 a yɛrɛ ka du kɔnɔ </s></p></doc><doc><p><s> <h> fasoko taabolo :
bɛɛ n' i
ka baara ! </h> </s><s> n teri , adamadenw ka jamajɛhɛrɛ bɛ kɛwale min na , o de y' u kelen kelen bɛɛ ka
dukure-fatoya_ni_jigiya.dis.html ka taa a fɛ . </s></p><p><s> – diɲɛ kɔni tiɲɛna bi ko tɛ ! </s><s> aw ko ɲɛcogo b' a la wa ? </s><s> ne ma da a la . </s></p><p><s> – maa seko tɛ , fɛn
bɛɛ n' a
tuma don ... </s></p><p><s> – kuma b' a fɛ ka fereke . </s><s> ne ko , denmisɛn o , maa kɔrɔba o , muso o , cɛ o , an bɛɛ tɛ
traore-hine_nanaII.12.dis.html delegew la . </s><s> a kɛra cikɛminɛn ko ye wa , a kɛra fɛndili ye wa , a bɛ jira delege cɛ duuru la ,
bɛɛ n' i
ka sɛkitɛri : saheli . </s><s> Ɲono sentiri , Kolodugu , Sango , Ndebugu ” . </s><s> “ n' an ni Ofisi bɛnna min
sankore11_51bari-dorokoli.dis.html mɔgɔ tɛ se ka jama kalan sɛbɛnni na , ni sariya basigilen tɛ karamɔgɔ yɛrɛ bolo . </s><s> kan dɔnnaw
bɛɛ n' a
dama sariya ! </s><s> w' a ka dɔgɔ min bɛ se ka hali a yɛrɛ ka sariya sigilenw bɔ a sira fɛ . </s><s> o tɛ dɔ wɛrɛ ye
kibaru572_02sogoba-yiriwali_sira.dis.html na ka tɛmɛ walikan kan . </s><s> a ko Mali ye jamana ye siya caman bɛ min kɔnɔ , o siya kelen-kelen
bɛɛ n' a
ka kan n' a danbe don . </s><s> o de la , an ka kan o kan , ninnu kɛ sinsinbere ye ka sigikafɔ ni bɛn sinsin
mama_sisoko-amours_jarabi.dis.html ye dunuya kɔnɔ , jɔn bɛɛ n' i dakan de , Ala bolo ! </s></p><p><s> hal' i mana kɛ muzusiyɛn ye dunuya kɔnɔ , jɔn
bɛɛ n' i
dakan de , Ala bolo ! </s></p><p><s> hal' i mana kɛ minisiri ye dunuya kɔnɔ , jɔn bɛɛ n' i dakan de , Ala bolo ! </s></p>
dukure-ni_san_cyenna.dis.html la , ɛ , a kalifara a kalifabaa ɲuman ma . </s><s> shiya ! </s><s> o mana kɛ , an tɛna nin setigiya sɔn ? </s><s> Fadenw
bɛɛ n' a
dɔn ne tɛ manamanamaa ye . </s><s> ntura tan ka kan ka faa nin ɲɛnajɛ in sen fɛ , ka teri ni lamaanaw ni
Fasokan2009-11_togodalamusow.dis.html kelenw ye o dugusɛjɛ , u bɛ ga falen-falen u ni ɲɔgɔn cɛ i ko n y' a fɔ cogo min na . </s><s> nin baaraba in
bɛɛ n' a
ta , o si tɛ togodalamusow bali u ka hadamadenya jira kunkokɛw la . </s></p><p><s> bɛnninden bɛ furu nin
jekabaara300_09fane-joliba_ba.dis.html woyotaw la ka jigin ba kɔnɔ . </s><s> bana suguya bɛɛ bɛ se ka jamanadenw sɔrɔ ka u ka kɛnɛya nagasi . </s><s> o
bɛɛ n' a
ta , « ko an ka baji min , ko a saniyalen kabini a bɔyɔrɔ sanni a ka se a minyɔrɔ » . </s><s> min tɛ a maa
traore-hine_nanaIII.00.dis.html bɛ yen . </s><s> Segu faamaden tun don . </s><s> a ma sɔn bamanan fanga lagosili ma . </s><s> a ma sɔn Futa fanga ye : ko
bɛɛ n' i
fasiya , ale ye bamanan ye , tuubi tɛ jagoya ye . </s><s> a ye jamanadenw fara ɲɔgɔn kan minnu n' a