corbama-brut
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
maana: amèdu ka makan taa dalan kan . ne wulila ka taa n da a ka dalan kan . an sunɔgɔra o cogo la . dugu
tilama
fɛ , dɔ nana muru kɛ ka n terimuso in sɔgɔ . a ye kulekan ɲɛ kelen kɛ . ne