corbama-brut
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sisoko-basajalan_zanbilen-zup.old.repl.html a' balimakɛw tun ye n wele , <br/> ko cɛya sogo fagara , ko ne ka taa n niyɔrɔ
sara
payer|mourir-PFV.INTR|avertir|paie|charme|mâle_grand|lot
dis_donc|entre|ramasser|milieu|mâle|aspect|salut
, <br/> o , ne dun ye misi kunkolo ta ka na , n ko ni kɛlɛ wulila Kala yan ,