corbama-net-non-tonal
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
kibaru532_05konta-dukene_138.dis.html a bali , Ala wɛrɛw tun b' u fɛ yen , olu hakɛ bɛ se kɛmɛ ma . </s><s> baara o baara , kabakoko o kabakoko , o
bɛɛ n' a
Ala don . </s><s> Ala bɛɛ ka Ala o tun ye tile ye , o tun bɛ wele « Erɛ » . </s><s> sankolo Ala tun bɛ « Erɛ » kunu . </s><s> «
kibaru533_05konta-dukene_139nan.dis.html kɛ , i n' a fɔ kaburu janw . </s><s> u ka masakɛw ( farawunaw ) tun b' u bolo i ko Ala . </s><s> diɲɛlatigɛ ko o ko , o
bɛɛ n' a
Ala tun don . </s><s> u ka jate la , masakɛ ninnu tun tɛ sa . </s><s> u salen , u tun bɛ taa bange lahara alaba
kibaru542_05konta-kalankene_sanganiwale.dis.html in kɛra o cogo in de la . </s><s> kɔlɔsiliw : sanganiwale ka ca bamanankan na , i bɛ se k' a dilan tuma
bɛɛ n' i
b' a fɛ ka sangali suguya in kɛ . </s><s> an k' a kɔlɔsi fana , ko sanganiwale dorogolen don , a tigɛw
dogotoro_12yeretangacogo.dis.html . </s><s> ni den wulila ka bɔ sunɔgɔ la , aw bɛ a bobara ni a tɛgɛw ko . </s><s> aw bɛ a tɛgɛw ko safinɛ na waati
bɛɛ ni a
bɔra ɲɛgɛn na ani sani a ka dumunikɛ . </s><s> aw bɛ demisɛnniw sɔniw tigɛ ka u surunya . </s><s> aw bɛ to ka den
dogotoro_10furakeli_kunfolo.dis.html jeninida jugumantɔw ma . </s><s> aw taatɔ kɛnɛyaso la , aw bɛ to ka ji di a tigi ma dɔɔnindɔɔnin waati
bɛɛ ni a
bɛ a yɛrɛ kalama . </s><s> aw bɛ yɔrɔ jeninen datugu ni finimugu jɛlen ye . </s><s> aw kana a to jisuma ka se
sankore11_01dukure-saha_ladamu.dis.html n' i kolow bɛ gɛlɛya . </s><s> i bɛ mɛn den misɛnya ni kɛnɛya la ; o ye si caya dɔ ye . </s><s> ni bana ni kɔrɔ tɛ ,
bɛɛ n' i
bɛrɛma fari bɔ ɲɔgɔnna don . </s><s> dumuniba kɛ tɛ maa nafa . </s><s> fari sogo barika fana bɛ sɔrɔ dumuni
kontoron_ni_saane.dis.html ayi ! </s><s> a t' a di dɛ ! </s><s> a bɛ se ka ye dɔw bolo , nka k' a fɔ ko : a bɛ bɛɛ bolo , hali ni a bɛ caman bolo , fura
bɛɛ ni a
cogoya de don . </s><s> dɔw ta ju bɛ se ka ye u yɛrɛw da , dɔw ta bɛ sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ . </s><s> ( Baabilen ) – i tun bɛ
nyetaa03_05kulibali-kondoron_ni_saane.dis.html <s> o ko : “ nama ! </s><s> ” a ko : “ naamu ! </s><s> ” a ko : “ i ye nin ye ? </s><s> ” a ko : “ n ye nin ye ” . </s><s> a ko : “
bɛɛ n' i
dacogo don . </s><s> n y' i labila . </s><s> i man' i ka diɲɛlatigɛ sɔrɔ cogo o cogo , su don wo , ɲɛnama don wo , a
jakite-dolominbana.dis.html ko se si tun t' aw ye cogo min na dɔlɔ ɲɛkɔrɔ , se si t' aw ye o cogo kelen na mɔgɔ wɛrɛ jogo kan . </s><s>
bɛɛ n' i
dacogo don Ala fɛ . </s><s> aw y' a lajɛ ka se aw yɛrɛ dɔrɔn na , o ye wasa kɛ . </s><s> hali ni fɛn fosi tɛ yen min bɛ
mama_sisoko-amours_jarabi.dis.html kɛ direkiteri ye dunuya kɔnɔ , jɔn bɛɛ n' i dakan de , Ala bolo ! </s></p><p><s> jɔn bɛɛ n' i dakan de ! </s><s> wuyo , jɔn
bɛɛ n' i
dakan ! </s></p><p><s> <h> Mari </h> </s></p><p><s> ee ! </s><s> ko ka nin fɔ i ye ! </s><s> Mari yo ! </s><s> ko ka nin fɔ i ye ! </s></p><p><s> ko nin kɛra makariko ye , ko
sangare-jarabi_nene.dis.html ɲi ! </s><s> aa ! </s><s> dennin ! </s><s> k' an bɛn sɔgɔma ! </s><s> aa ! </s><s> dennin ! </s><s> k' an bɛn sɔgɔma ! </s><s> ne wulila don min ! </s><s> Ala ! </s><s> jɔn
bɛɛ n' i
dakan . </s><s> n ka taa la bon na o ma se kuma na n jarabi ya bon na a ma se kuma la n ka sin la a sen kan , Ala a
mama_sisoko-amours_jarabi.dis.html ? </s><s> olu ye bɔla na de lɔ , n na ! </s><s> alu ɲɛ tɛ Umu la ? </s><s> alu ma na Umu ye ? </s></p><p><s> ɔhɔ ! </s><s> Narena ! </s><s> wooyi , Narena ! </s></p><p><s> <h>
bɛɛ n' i
dakan </h> </s></p><p><s> aa ! </s><s> ko n bɛ ni Sise ma ! </s><s> Sise ! </s><s> Sise ! </s></p><p><s> hal' i mana kɛ komandan ye dunuya kɔnɔ , jɔn bɛɛ
mama_sisoko-amours_jarabi.dis.html de , Ala bolo ! </s></p><p><s> hal' i mana kɛ direkiteri ye dunuya kɔnɔ , jɔn bɛɛ n' i dakan de , Ala bolo ! </s></p><p><s> jɔn
bɛɛ n' i
dakan de ! </s><s> wuyo , jɔn bɛɛ n' i dakan ! </s></p><p><s> <h> Mari </h> </s></p><p><s> ee ! </s><s> ko ka nin fɔ i ye ! </s><s> Mari yo ! </s><s> ko ka nin fɔ i ye ! </s></p>
mama_sisoko-amours_jarabi.dis.html n' i dakan </h> </s></p><p><s> aa ! </s><s> ko n bɛ ni Sise ma ! </s><s> Sise ! </s><s> Sise ! </s></p><p><s> hal' i mana kɛ komandan ye dunuya kɔnɔ , jɔn
bɛɛ n' i
dakan de , Ala bolo ! </s></p><p><s> hal' i mana kɛ muzusiyɛn ye dunuya kɔnɔ , jɔn bɛɛ n' i dakan de , Ala bolo ! </s></p>
mama_sisoko-amours_jarabi.dis.html ye dunuya kɔnɔ , jɔn bɛɛ n' i dakan de , Ala bolo ! </s></p><p><s> hal' i mana kɛ muzusiyɛn ye dunuya kɔnɔ , jɔn
bɛɛ n' i
dakan de , Ala bolo ! </s></p><p><s> hal' i mana kɛ minisiri ye dunuya kɔnɔ , jɔn bɛɛ n' i dakan de , Ala bolo ! </s></p>
mama_sisoko-amours_jarabi.dis.html ye dunuya kɔnɔ , jɔn bɛɛ n' i dakan de , Ala bolo ! </s></p><p><s> hal' i mana kɛ minisiri ye dunuya kɔnɔ , jɔn
bɛɛ n' i
dakan de , Ala bolo ! </s></p><p><s> hal' i mana kɛ direkiteri ye dunuya kɔnɔ , jɔn bɛɛ n' i dakan de , Ala bolo ! </s></p>
mama_sisoko-amours_jarabi.dis.html ye dunuya kɔnɔ , jɔn bɛɛ n' i dakan de , Ala bolo ! </s></p><p><s> hal' i mana kɛ direkiteri ye dunuya kɔnɔ , jɔn
bɛɛ n' i
dakan de , Ala bolo ! </s></p><p><s> jɔn bɛɛ n' i dakan de ! </s><s> wuyo , jɔn bɛɛ n' i dakan ! </s></p><p><s> <h> Mari </h> </s></p><p><s> ee ! </s><s> ko ka nin
ebermann-gundofen_01fetisch.dis.html i ye , a bɛ dubabu kɛ i ye . </s><s> a tɛ i ɲininka , ni i bɛ seli , ni i tɛ seli . </s><s> a tɛ i ɲininka o la , katugu la ,
bɛɛ ni i
dakan de don . </s><s> nka silamɛ wɛrɛ bɛ yen , basi yɛrɛ maralen bɛ silamɛ min bolo . </s><s> nka u bɛ seli ka da
bailleul-sagesse_bambara_01.dis.html , i bɛ Ala tanu . </s><s> 42 ) Ala ka kunkolo dalen , mɔgɔ tɛ se ka o ci . </s><s> 43 ) nakan ka fisa cɛsiri ye . </s><s> 44 )
bɛɛ n' i
dakan don . </s><s> 45 ) bana min nana i kama , o tɛ taa k' i to ni na . </s><s> 46 ) dakan ka kɔrɔ jɔn ye . </s><s> 47 ) mɔgɔ si
ebermann-gundofen_01fetisch.dis.html bɛɛ la-jɛlen dɛmɛ . </s><s> ni Ala tɛ bolitigiw dɛmɛ ka silamɛw to yen , mun de bɛ a to i ma kɛ silamɛ ye ? </s><s>
bɛɛ ni i
dakan don . </s><s> Ala yɛrɛ de jaati ko , kɛ ne Cɛbilen bɛ kɛ bolitigi de ye . </s><s> o de kosɔn , ne taara
kibaru535_06jara-ala_be_gon.dis.html hinɛ jamana ye . </s><s> Mali ye ɲɔgɔndɛmɛ jamana ye . </s><s> sɔrɔ b' a waati fɛ . </s><s> kɔli fana b' a waati fɛ . </s><s> jɔn
bɛɛ n' a
dakan don . </s><s> don dɔw la i ka jan , don dɔw la i ka surun . </s><s> a fɔra k' an ka ɲinini kɛ , ko dɔkɛla jigi bɛ
kibaru534_05konta-dukene_140nan.dis.html Isa ka bange , boli ( jo ) 1000 ni kɔ tun b' u bolo , u tun bɛ minnu bato . </s><s> baara o baara tun bɛ kɛ , o
bɛɛ n' a
dama boli tun don . </s><s> Ala ka danfɛnbaw , i n' a fɔ kuluw , bajiw , tubaw , adw , olu bɛɛ tun n' u dama
diallo-conquetes_el_hadj_omar.dis.html Segu la wa ? </s><s> maa tun tɛ se Segu la koyi ; n b' o fɔ i ye dɛ <st> </s><s> Mɔnzɔn denkɛ ye cɛ mugan ni fila ye ; a
bɛɛ n' a
dama kɛlɛ sigilen don ; jɔn kuntigi dama t' o la i y' a faamu . </s><s> Segu yɛrɛ kɛlɛba ye kɛlɛbolo ,
sankore11_51bari-dorokoli.dis.html mɔgɔ tɛ se ka jama kalan sɛbɛnni na , ni sariya basigilen tɛ karamɔgɔ yɛrɛ bolo . </s><s> kan dɔnnaw
bɛɛ n' a
dama sariya ! </s><s> w' a ka dɔgɔ min bɛ se ka hali a yɛrɛ ka sariya sigilenw bɔ a sira fɛ . </s><s> o tɛ dɔ wɛrɛ ye
dogotoro_00dogotoro_te_sigida_min_na.dis.html olu bɛɛ y' a jira ko mɔgɔ o mɔgɔ mana nin gafe in labaara , ko olu tɛ jɔ seereya kɔrɔ i ye . </s></p><p><s> i n' a fɔ
bɛɛ n' i
danyɔrɔ don , furakɛlaw kelen kelen bɛɛ ka kan ka u tilen ani ka u kɔnɔ jɛya u ni u ka mɔgɔ
bailleul-sagesse_bambara_02c.dis.html tɛ i sɛbɛ dɔn . </s><s> 1735 ) mɔgɔ tulonkɛɲɔgɔn tɛ i sɛbɛ dɔn . </s><s> 1736 ) mugudun tɛ barafɔ sa , bolo
bɛɛ n' a
dayɔrɔ don . </s><s> 1737 ) jakuma tagamasɔn , o tɛ a ɲinɛminɛsɔn ye . </s><s> 1738 ) mugutigi sɛbɛ dɔn man go . </s>
bailleul-sagesse_bambara_02a.dis.html jan ɲɔgɔn na , iko jɛgɛjalan ni baji cɛ » . </s><s> 530 ) Ala ma bolokɔniw da ka u kɛnyɛ . </s><s> 531 ) bolokɔni
bɛɛ ni a
dayɔrɔ don . </s><s> 532 ) « an ye kelen ye » , dumunikɛyɔrɔkuma don . </s><s> 533 ) cɛw ye kelen ye , o ye
kibaru400_08juwaara_jara-dukene_12nan.dis.html , hali ni wolodenw b' u yɛrɛw fɛ . </s><s> sokɔnɔna koɲɛ bɛɛ kalifalen don muso kɔrɔbalen na . </s><s> yɔrɔ
bɛɛ n' a
delinanko don , marakamuso bɛ se ka muɲu ka san caman sigi k' a furucɛ makɔnɔ sanni o ka na ka
kibaru541_06nafo_konta-gangekonodimi.dis.html a sɔrɔ cɛnimusoya kɛwaati fana na . </s><s> banakɔtaa kɛwaati , dimi bɛ se ka wuli o fana na . </s><s> a suguya
bɛɛ n' a
dimi wuliyɔrɔ n' a dimiwulicogo don . </s><s> hali laadajoli bɔnwaati , a dimi bɛ wuli muso dɔw fɛ . </s><s> a
bailleul-sagesse_bambara_02e.dis.html bɛɛ dafara . </s><s> 2978 ) jama yelen bɛ mɔgɔ ɲɛnajɛ , bɛɛ n' i ɲɛnajɛbaga . </s><s> 2979 ) dugu bonya o bonya ,
bɛɛ ni i
diyanyebaga don . </s><s> 2980 ) ɲɛɲuman koji man ca . </s><s> 2981 ) diya tɛ kɛlɛ sa . </s><s> 2982 ) fa tɛ deli la ka
bailleul-sagesse_bambara_01.dis.html ngɔn na . </s><s> 127 ) cɛ bɛ don kan , nka don fana bɛ cɛ kan . </s><s> 128 ) don bɛɛ tɛ se ka kɛ ne ta ye . </s><s> 129 ) don
bɛɛ n' a
dugujɛ kan don . </s><s> 130 ) don bɛɛ tɛ nkɛlɛn sɔrɔ a woda la . </s><s> 131 ) don bɛɛ tɛ kɛ suko ye . </s><s> 132 )
diarra-sigidankelen_ka_labanko.dis.html fɛn min na , muso tɛ se ka dankari o la . </s><s> tile damadɔw o kɔfɛ , sigisungurunnin ko : - don
bɛɛ n' a
dugujɛ kan don . </s><s> aw ka da ne la , ji bɛ labila bi . </s><s> Sigidankelen ko bɛ ban bi . </s><s> ji min tuma na ,
jabate-ngenyekoro_ka_tonnkan.dis.html ye a ɲɛ na sanko ka se maaninfin ma . </s><s> Ŋɛɲɛkɔrɔ ka Tonnkan ko : </s><s> « nin fana ye ko dɔ ye bi tun ! </s><s> don
bɛɛ n' a
dugujɛkan ! </s><s> ne Ŋɛɲɛkɔrɔ ka Tonnkan ka dɛsɛ cɛgana na kungokolon kɔnɔ , yali min bɛna kɛ , ne
dibifara25_06jalo-taasibila_madamu.dis.html ! <br/> anw kɛra fala ye . </s><s> san 2002 ɔkutɔburukalo tile 4 , <br/> anw ma ɲinɛ . <br/> don
bɛɛ n' a
dugujɛkan . <br/> nin don . </s><s> eee , Jabaru masa ! <br/> fiɲɛjugu wulila Ecopi , <br/>
kibaru548_04tulema-poyi_karamogo.dis.html belebele ye , dɔnko min gundo tɛ bɛɛ bolo . </s><s> karamɔgɔ n' a fɔra i ma faantan , i kana dimi , don
bɛɛ n' a
dugujɛkan don . </s><s> bɛɛ b' i dayɔrɔ ntumu de dɔn . </s><s> i ye faantanya ta ka ban baanaya sɔrɔcogo jugu
jabate-ngenyekoro_ka_tonnkan.dis.html don Masajan na , fura t' o la ! </s><s> jelikɛ wulila k' i jɔ , a ko : </s><s> - ɛɛ , bamanan cɛman n' a musoman ! </s><s> don
bɛɛ n' a
dugujɛkan don dɛ ! </s><s> bi dugujɛkan tɛ diya abada . </s><s> anw bilala falaya la bi ! </s><s> anw bilala
kibaru558_4sidibe-poyi_don_bee.dis.html ye . </s><s> bi , Umu ka bolimafɛn y' a sɛgɛn kosɛbɛ . </s><s> bolimafɛndilannaw fana y' a tɔɔrɔ kosɛbɛ . </s><s> don
bɛɛ n' a
dugusɛjɛkan . </s><s> jaa ! </s><s> bolimafɛn tɛ mɔgɔ sago kɛ tuma dɔw la . </s><s> wa bolimafɛndilannaw bɛɛ tɛ se
kibaru558_4sidibe-poyi_don_bee.dis.html Mariyamu Kɔnɛ , AMALAN ɲɛmɔgɔba tun don Bamakɔ </s></p></doc><doc><p><s> <h> poyi : don bɛɛ n' a dugusɛjɛkan </h> . </s><s> don
bɛɛ n' a
dugusɛjɛkan . </s><s> nin ye Umu ka dugusɛjɛkan ye . </s><s> Umu ye sɛgɛn ye a ma deli ka min ɲɔgɔnna ye . </s><s> bi ,
kibaru558_4sidibe-poyi_don_bee.dis.html a bolo dusukasi ni kamanagan ye . </s><s> Ala ma don bɛɛ kɛɲɛ . </s><s> bolimafɛn tɛ mɔgɔ sago la tuma bɛɛ . </s><s> don
bɛɛ n' a
dugusɛjɛkan . </s><s> nin ye Umu ka dugusɛjɛkan ye . </s><s> soli-ka-wuli ni sejoona tɛ kelen ye . </s><s> Umu ni
kibaru558_4sidibe-poyi_don_bee.dis.html baara la . </s><s> u ye Umu ka wari ban wa bolimafɛn ma sɔn . </s><s> bolimafɛn tɛ mɔgɔ teliyabagatɔ dɔn . </s><s> don
bɛɛ n' a
dugusɛjɛkan . </s><s> u ye Umu ɲɛmanɔgɔsin k' a kɛ hinɛtɔmɔgɔ ye . </s><s> Umu ta kɛra a bolo dusukasi ni