corbama-brut
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
danbele_songomo-donniyakalan5-6-zup.repl.html ɲuman wɛrɛ t' o wale in na kokajɛ kɔ , waati kɛrɛnkɛrɛnnenw na . dumuniw
nɔgoni
n
trace-chaud
ani wɔsiji Jabali ma daga koli la wa kolifuw ni donfiniw Fana tɛ
danbele_songomo-donniyakalan5-6-zup.repl.html ka fisa jaŋɔyi ma ye lenburukumunin ye ; o ji bɛ bisi jolikɛnɛ na ka Dɔ min a
nɔgoni
n
trace-chaud
fɛ . o bɛ kɛ sababu ye ka tetanɔsi banakisɛ baga faga . kunfilanintu n' o ye
songomo_tarawore-tariku6-zup.repl.html bololataw n' o ye ɛndiyɛnw ye tun tɛ labɔli kɛ . jɔnfeereko bolodara u fɛ o
nɔgoni
n
trace-chaud
na , Farafinna bolo kan . nansara baarada jɛkuluba dɔw ye labɛnw sabati o
songomo_tarawore-tariku6-zup.repl.html y' u bolo di tubabuw ma walasa k' u kisi masakɛ Amadu Tali ka tɔɔrɔ ma . o
nɔgoni
n
trace-chaud
fɛ , tubabuw ye lasigidenso jɔli fɛɛrɛw tigɛ k' o ɲɛmɔgɔya di Arisinari
dogotoro_13ka_caya.dis.html na ; ani ni salibitamɔli ( ) ma se ka a nɔgɔya , aw bɛ peredinizolɔni ( ) ta o
nɔgoni
n
trace-chaud
fɛ , ani ka to ka a ta tile 3 ka se tile 7 ma ( aw ye sɛbɛn ɲɛ ) . o bɛɛ kɔ , ni bana ma
dogotoro_17nyinw.dis.html fo a dimi ka juguya kosɛbɛ . aw ye taa ɲinfurakɛla dɔ fɛ yen min bɛ a datugu o
nɔgoni
n
trace-chaud
bɛɛ la . <h> nɛ ɲin na ani ɲindimi </h> . walasa ka a dimi mada : <ill> ni nɛ bɛ
dogotoro_20bangekolosi_feerew.dis.html furakisɛ hakɛ caman tali ye ka tɛmɛ hakɛ tata kɔrɔlen kan dilanko kɔ o
nɔgoni
n
trace-chaud
bɛɛ la , walima aw bɛ furakisɛw ta minnu dilannen don nin ko suguyaw kama .
jekabaara111_11sangare-sigo_kuntaala.repl.html . Nizeriya cɛden Ɛmanuɛli Ɛcebe y' o kuru nɔnabila sanga 46 nan na . o
nɔgoni
n
trace-chaud
na , Yaya Disa ye Mali ka kuru dafa 2 la ka bɛn wuliko fɔlɔ sanga 49 nan ma . i
kibaru309_03watara_kante-bana_sidonbali.repl.html mɔgɔkɔrɔba bɛɛ dabali banna ; bɛɛ Kabara ; bɛɛ jɔrɛla ; bɛɛ siranna . o
nɔgoni
n
trace-chaud
kan , bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ dugutigibulon kɔnɔ , ka masɔrɔ , mɔgɔ si tun m' a ye
kibaru313_11blao_kante-togo_dugu.repl.html min fɛ , o bɛ wele ko “ FED ” . a ko daminɛna san 1980 na , k' a ban san 1995 la . o
nɔgoni
n
trace-chaud
na , binkannikɛlaw ye misisoɲɛ banbali daminɛ . o don o don misitunun de
kibaru313_12kupudafriki.repl.html n' o ye Sidi Bekayi Magasa ye . nka , o kɛra daamu ni ɲɛji ye , bawo sugandili
nɔgoni
n
trace-chaud
na , Magasa ka Faransi “ kupudimɔndi ” fila bɔsir' a la , k' o sababu kɛ a ka
kibaru343_11ture-sewobe_ye.repl.html , nka Ala ye jɔ lakanabaga kunnadiya , bawo a sera k' o ntola labɔ kɛnɛ ma . o
nɔgoni
n
trace-chaud
na , Bakari Sidiki Keyita ni Dawuda Jakite ye balon ɲuman saba sɔrɔ ,
kibaru351_11jara_ture-esitadi_ye.repl.html kɛnɛ ma . farikoloɲɛnajɛyɔrɔ Sumana i ko gilasiji bɔnna mɔgɔw kan . o
nɔgoni
n
trace-chaud
na , ɛsitadi lakanabaga dɔ , n' o ye Alifuseyini Kuma ye , o ye Husujɛ Kosi
kibaru360_05ture-mali_2002.repl.html kanu na . oruma y' o tan . balon taara senegalikaw ka jɔjiri gosi ka bɔ . o
nɔgoni
n
trace-chaud
na , jaratigɛbaga ye AGAHOWA Fana gɛn a ka nijuguya wale dɔ sababu la .
LK-4kiraw25izayi.repl.html suda , ne ye u layidu ta aw ye , ne ye aw ladɔnniya u ko la , ani ne ye u waleya u
nɔgoni
n
trace-chaud
fɛ . 4 bawo ne tun ye a dɔn ko aw kunkolo ka gɛlɛn , ko aw tɔn ye nɛgɛfin ye ani