corbama-net-non-tonal
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Den ɲuman ni Kɔnɔnin tɔrɔ . kɔnɔnin wulila , a
bɛ fɛ
ka den nin ka ɲuman sar' a
Fatòya ni jigiya a sen na ba ! Maayazan de
bɛ fɛ
ka laadacɛn miiriya de
san 1995, utikalo, tile 6 ci i ma , ko a bɛ furu fɛ , a
bɛ fɛ
i ka furu a ma , o ye ne
Maléfices et manigances: chroniques maliennes . Bakuba ko maa saba nin
bɛ fɛ
ni u ye bana jira tubabu
[Entretien par Zacharia avec B., le L 21-3-94, à Banankoroni] in ko la . sabu bana in
bɛ fɛ
k' a juguya , n' o ye sida
Dugu tɔn (siɲɛ sabanan), Mali la gɛlɛyara san min na , n
bɛ fɛ
k' a fɔ ni minnu ka balo ma
Sɔmiɲɛ surunyana kelen na , bangebaa bɛɛ
bɛ fɛ
k' a dɔn n' u denkɛw
Ka Farafinna kanw kalan Ɛntɛrinɛti kan kan . ni i
bɛ fɛ
ka Farafinna kanw kalan
Ɛntɛrinɛti lakodɔnni lakɔlidenw misɛnninw fɛ mangoro kɔrɔ, Sekɔrɔ misɛnninw fana tun
bɛ fɛ
ka ɛntɛrinɛti sidɔn , k'
Ɛntɛrinɛti lakodɔnni lakɔlidenw misɛnninw fɛ mangoro kɔrɔ, Sekɔrɔ ka kumakan na : " anw fana
bɛ fɛ
ka ɛntɛrinɛti kalan ",
Fililatilennan bamanankan sɛbɛnni na ɔridinatɛri kan kɛ ɔridinatɛri la . ni a
bɛ fɛ
k' o kɛ , a b' i tɛgɛ digi
Fililatilennan bamanankan sɛbɛnni na ɔridinatɛri kan 3 kan . ko nataw : an
bɛ fɛ
kanko dɔnbaga ŋanaw ka
Fililatilennan bamanankan sɛbɛnni na ɔridinatɛri kan o baara nata ninnu na , an
bɛ fɛ
ɔridinatɛri ka se ka
Fililatilennan bamanankan sɛbɛnni na ɔridinatɛri kan ye ci ɲugujiman na ... an
bɛ fɛ
ka siginidengafe dɔ
Mamadi hòròn ni Mamadi jɔ̀n fana ye u ko an fa an
bɛ fɛ
ka tagama <st> ayiwa u
Nanbaranin ni a kòròmuso fa o ye yan faama ye <st> a
bɛ fɛ
i ka na so kɔnɔ <st> ee
Waraba ni turaw a tɛ kɛ aw ma baasi ye , ne
bɛ fɛ
aw k' aw sen bɔ ne ni